Misteni artykuly

Efgartigimod – powstaje nowy lek na miastenie

W serwisie Journal of Clinical Medicine pojawił się nowy artykuł odnośnie wykorzystania Efgartigimodu jako potencjalnego leku na Miastenię. Pełna treść artykułu dostępna jest pod tym linkiem (artykuł w języku angielskim), zaś fragment dotyczący samego leku, przetłumaczony znajduje się poniżej.

 

3.3.1. Efgartigimod

Efgartigimod jest inhibitorem noworodkowego receptora Fc (FcRn) składającym się z zaprojektowanych genetycznie ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeciwko fragmentowi FcRn IgG1. Jego skuteczność i bezpieczeństwo jako silnego środka powodującego utrzymujące się zmniejszenie średnio o 75% w zakresie poziomu IgG w surowicy zostały początkowo udowodnione w badaniu przeprowadzonym po raz pierwszy u ludzi [108] (rycina 3). Następnie, w badaniu fazy 2, stosowanie efgartigimodu doprowadziło do uzyskania szybkiej i długotrwałej poprawy klinicznej, która była skorelowana z szybkim i  długotrwałym spadkiem poziomu całkowitych IgG i przeciwciał przeciwko AChR [109].

Niedawno opublikowano wyniki badania fazy III (ADAPT) dotyczącego efgartigimodu [110]. W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniu uczestniczyli pacjenci z uogólnioną miastenią (gMG) w 56 ośrodkach na całym świecie.

Efgartigimod nie wywoływał żadnych poważnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, a jego wyniki dotyczące skuteczności były znakomite. Większość pacjentów w grupie otrzymującej efgartigimod stanowiły osoby, u których wystąpiła odpowiedź w skali czynności dnia codziennego u chorych na miastenię (MG-ADL) po pierwszym cyklu leczenia (4 tygodnie), w porównaniu do pacjentów w grupie placebo [110].

Nowe randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby, w ramach którego porównywano farmakodynamikę, farmakokinetykę, skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność efgartigimodu podawanego podskórnie i dożylnie pacjentom z gMG zakończono w 2021 r. Wyników tego badania jeszcze nie opublikowano [111], jednak obecnie prowadzone jest badanie metodą otwartą oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancję efgartigimodu podawanego podskórnie [112] (tabela 1).

Efgartigimod w formie do podawania dożylnego (Vyvgart™) został zarejestrowany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do leczenia dorosłych pacjentów z uogólnioną miastenią (gMG) i dodatnim statusem przeciwciał przeciwko AChR w grudniu 2021 r. [113], a przez Europejską Agencję Leków we wrześniu 2022 r. [114].

Efgartigimod (w fiolkach 20 ml, 400 mg, 20 mg/ml) jest zalecany do podawania dożylnego. Zalecane dawkowanie według broszury informacyjnej o produkcie opracowanej przez EMA to 10 mg/kg w postaci 1-godzinnego wlewu podawanego w cyklach raz na tydzień przez 4 tygodnie. Obserwacja kliniczna pacjenta ma zasadnicze znaczenie w przypadku decydowania o okresowości kolejnych cykli leczenia. Według poprzednich doświadczeń ze stosowaniem efgartigimodu, kolejne cykle muszą być podawane po upływie co najmniej 7 tygodni od początkowego wlewu pierwszego cyklu, lecz nie wcześniej.

Do częściej występujących działań niepożądanych związanych ze stosowaniem efgartigimodu należą zakażenia górnych dróg oddechowych (>1/10) i zakażenia dróg moczowych, zapalenie oskrzeli, ból mięśni i ból głowy podczas zabiegu (1/100 do <1/10).

Program rozszerzonego dostępu do podawania efgartigimodu w postaci dożylnej jest obecnie dostępny dla pacjentów z AChR-dodatnią gMG [115].

 

Źródło: https://www.mdpi.com/journal/jcmSkip to content